Reklamační řád

Záruka a reklamace

Uplatnění reklamace (tedy odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku) je možné provést na adrese provozovny prodejce:
  • Bohuslav Holeček, V Aleji 346, Chabařovice - provozovna Textilní 5898, Ústí nad Labem – doporučujeme dopředu si dohodnout termín telefonicky na čísle +420 475 225 623 nebo emailem na usti@holecek.info – uveďte číslo prodejního dokladu, název reklamovaného zboží, popis problému a Vaše kontaktní informace, abychom se s Vámi mohli spojit. Následně bude na reklamované zboží zajištěna přeprava od zákazníka na náklady provozovatele e-shopu
Záruční lhůta na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu je min. 2 roky. U vybraných produktů je nabízena záruční doba nadstandardní. Informace o konkrétní záruce je uvedena na stránce samotného produktu. Uplatnění reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu. Průkazním dokladem o nákupu je daňový doklad – faktura (postačí i kopie).
Shoda s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku stanovuje především, že „prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.“ Prodávaná věc dále musí plnit vlastnosti uvedené v odst. 2 tohoto paragrafu obč. z. „V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.“ „Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.“
Citace přavzaty bez úprav z § 616 občanského zákoníku.
Dle domluvy může být zákazníkovi oproti 100% záloze poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace. Zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace uhradí prodejní cenu, uvedenou na e-shopu, platnou ke dni vzniku reklamace (tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou). Bude-li reklamace uznána v plném rozsahu, zákazníkovi bude záloha neprodleně vrácena. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu prodejní ceny, uvedené na e-shopu, platné ke dni vzniku reklamace a uznané částky reklamace (tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou a přeplatek bude vrácen zákazníkovi).

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující (spotřebitel) má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu a to nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Prodávající je oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (včetně přepravních nákladů) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.